Community Support Schemes

Applications are invited from Community and Voluntary “not for profit” Groups for funding towards activities and events which benefit local communities throughout the County, and support sustainable economic, community and cultural development.

  • Support Scheme for Economic Development: to support Community-Based Tourism – Festivals and Participative Events, and Economic Development Initiatives.
  • Support Scheme for Community Development: to support Community Facilities, Community Tidy Towns Initiatives and Amenity Projects, and Social Inclusion Activities.
  • Support Scheme for Cultural Development: to support Arts Act Grants, Heritage Grants, and Activities to promote the Irish Language.

Applicants may submit a maximum of 1 application per Support Scheme.

 

Applicants must submit completed Applications Forms and supporting documentation on or before the closing date by (a) e-mailing a signed scanned version to [email protected] OR (b) posting it to Community Grants, Economic, Rural and Community Development Department, Galway County Council, Áras an Chontae, Prospect Hill, Galway, H91 H6KX.

***

Tá iarratais ar mhaoiniú á lorg ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha “neamhbhrabúis” i dtreo ghníomhaíochtaí agus imeachtaí a bheidh chun leasa phobail áitiúla ar fud an chontae agus a thacóidh le forbairt inbhuanaithe eacnamaíochta, phobail agus chultúir.

  • Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta: tacú le Turasóireacht Phobalbhunaithe – Féilte agus Imeachtaí Rannpháirtíochta, agus Tionscnaimh Forbartha Eacnamaíochta.
  • Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Pobail: tacú le Saoráidí Pobail, Tionscnaimh de chuid Chomórtas na mBailte Slachtmhara agus Tionscadail Taitneamhachta, agus Bearta Ionchuimsithe Sóisialta.
  • Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Chultúir:  tacú chun Deontais faoin Acht Ealaíon, Deontais Oidhreachta, and Gníomhaíocht chun an Ghaeilge a chur chun cinn.

Féadfaidh iarratasóirí uasmhéid d’iarratas amháin in aghaidh gach Scéime Tacaíochta a chur isteach.

 

Ní mór d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe agus cáipéisíocht tacaíochta a chur isteach tráth nach déanaí ná an spriocdháta, ach (a) leagan scanta agus sínithe a sheoladh ar ríomhphost chuig [email protected] (b) í a sheoladh tríd an bpost chuig Deontais Phobail, an Rannóg Forbartha Pobail, Tuaithe agus Eacnamaíochta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh.

 

02/17/2023
03/10/2023