COMMUNITY SUPPORT FUND under the Community Enhancement Programme 2022-2023

Community Support Fund under the Community Enhancement Programme for 2022-2023:

 

Galway County Local Community Development Committee (LCDC) has been allocated an amount of €316,244

under the Community Support Fund and Galway County Council, on behalf of the Local Community Development Committee (LCDC), invites applications for funding from community groups and community facilities within the Galway County administrative area.   This funding is about giving a helping hand to smaller groups and facilities at a grassroots level by supporting them to continue their important work on the ground – for example, Parish Halls, Community Centres, Social Clubs, ICA Groups, Senior Citizen Groups, Youth Clubs, Men’s Sheds, Women’s Sheds and more (there is €3,162 ring-fenced for operating costs of Women’s Shed).

 

 

The Fund will support these smaller groups, particularly in disadvantaged areas:

  1. With their Energy Costs or other Non-Pay Operating/Running Costs

and/or

  1. Grants towards projects or equipment enhancing facilities

 

The Application Form and Guidelines may be downloaded from our website at www.galway.ie and are also available by e-mailing [email protected] or by telephoning 091 509 521.  Applicants must submit a completed Application Form and supporting documentation on or before the closing date by (a) e-mailing a signed scanned version to [email protected] OR (b) posting it to Community Grants, Economic, Rural and Community Development Department, Galway County Council, Áras an Chontae, Prospect Hill, Galway.

 

 

Tá suim €316,244 leithroinnte ar Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Chontae na Gaillimhe (LCDC) faoin gclár agus fáiltíonn Comhairle Chontae na Gaillimhe, ar son An gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC), roimh iarratais ar mhaoiniú ó ghrúpaí pobail agus saoráidí pobail laistigh de cheantar riaracháin Chontae na Gaillimhe.   Is é bun agus barr an mhaoinithe seo ná lámh chúnta a thabhairt do ghrúpaí agus saoráidí i measc an ghnáthphobail trí thacú leo leanúint dá n-obair luachmhar ar an talamh – mar shampla, Hallaí Paróiste, Ionaid Pobail, Clúbanna Sóisialta, Grúpaí ICA, Grúpaí Sinsearacha Saoránach, Clubanna Óige, Bothán na bhFear, Botháin na mBan, agus tuilleadh (tá deontas caiteachas do €3,162 ar fáil do Bhotháin na mBan).

 

Tacóidh an Ciste Tacaíochta Pobail leis na grúpaí seo atá níos lú, go mór mór in áiteanna atá faoi mhíbhuntáiste:

  1. Le Costas Fuinnimh nó le Costais Eile Oibriúcháin/Reáchtála atá le Neamhphá

agus/nó

  1. Deontas i leith tionscadail nó saoráidí chun trealamh a fheabhsú

 

Is féidir an Fhoirm Iarratais agus Treoirlínte a íoslódáil ó láithreán gréasáin na Comhairle ar www.galway.ie agus tá fáil orthu freisin ach ríomhphost a sheoladh chuig [email protected] nó glaoch a chur ar 091 509 521.  Ní mór d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe agus doiciméid tacaíochta a chur isteach ar an dáta deiridh nó roimhe sin trí (a) leagan scanta sínithe a sheoladh ar ríomhphost chuig [email protected] NÓ trí (b) iad a sheoladh ar an bpost chuig Deontais Pobail, An Rannóg Forbartha Eacnamaíochta, Tuaithe agus Pobail, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh.

 

Is é an dáta deiridh chun glacadh le foirmeacha iarratais comhlánaithe ná Dé Máirt an 31ú Eanáir 2023

 

01/31/2023