Dámhachtain Sparánachta Éire Ildánach 2018

Mar chuid de Chlár Éire Ildánach Chontae na Gaillimhe 2018, cuirfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe fáilte roimh iarratais le haghaidh Dámhachtainí Sparánachta  Éire Ildánach 2018.

Éire Ildánach an tionscnamh de chuid an Rialtais a eascraíonn le hoidhreacht ó Éire 2016. Tionscnamh cúig bliana atá ann, ó 2018- 2022, trína gcuirtear an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí. 

Is é príomhchuspóir na Sparánachta seo ná deis a thabhairt do ghrúpaí pobail, eagraíochtaí, ionaid, ealaíontóirí, taibheoirí agus gach duine atá páirteach in earnáil na cruthaitheachta agus an chultúir, tionscadail nó cláir a fhorbairt a chuirfidh ar chumas grúpaí agus daoine a gcuid cruthaitheachta féin a léiriú agus a bhaint amach agus chun  go mbeidh rochtain, eolas agus tuiscint níos leithne ar na healaíona, ar na tionscail chruthaitheacha, ar an oidhreacht agus ar an nGaeilge.

Ní mór gach iarratas a fhorbairt i gcomhar le daoine a bhfuil saineolas proifisiúnta acu in aon réimse cruthaitheach nó cultúir ar nós na físealaíona, na taibh-ealaíona, gach aon foirme ealaíne, an litríocht nó aon réimse cultúir eile.

Ní mór go mbeadh ceann amháin nó níos mó de na cuspóirí straitéiseacha atá sonraithe i bPlean Straitéiseach Éire Ildánach Chontae na Gaillimhe 2018-2022 a bheith mar chuid de gach togra, féach thíos.

Áit agus Spás

Tionscail Chruthaitheacha

Ár bPobail agus an tSláinte Choiteann

Lucht na n-ealaíon inár bPobal

An Ghaeilge – Anam agus Dúchas

An Saol le Cruthaitheacht

Rochtain do chách ar an gCruthaitheacht agus ar an gCultúr

Clú Domhanda 

Cuirimid fáilte roimh mholtaí le haghaidh tograí a mbeidh grúpaí iontu nach raibh baint acu go dtí seo le tograí cruthaitheacha agus cultúir. Déanfaimid gach iarracht gach cúnamh agus comhairle a chur ar fáil lena chinntiú gur féidir le do thogra an t-eispéireas is fearr a bhaint amach do gach duine atá páirteach.

Cén maoiniú atá ar fáil? Is é €2000 an tsuim is mó atá ar fáil le haghaidh aon dámhachtain sparánachta.

In 2018, cuirfear dhá sparánacht faoi leith ar fáil: ceann a dhéanfaidh ceiliúradh  ar Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 agus ceann chun ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain na Gaeilge 2018.

Ní mór foirmeacha iarratais chomhlánaithe don Sparánacht sin a sheoladh chuig: Dámhachtainí Sparánachta Éire Ildánach, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh  roimh 4 i.n. Dé Luain an 28 Bealtaine 2018.

05/01/2018
05/28/2018
X