Scéim Tacaíochta do Thaitneamhachtaí agus do Sheirbhísí Pobalbhunaithe 2018

Is é is aidhm don scéim seo ná tacaíocht a thabhairt i ndáil le feabhsú taitneamhachtaí agus seirbhísí pobail. Tá tacaíocht ar fáil do Ghrúpaí Pobail nó Deonacha a ghabhann do thaitneamhachtaí agus do sheirbhísí pobalbhunaithe a sholáthar a mhéid a bhaineann leis na téamaí seo a leanas:

  • Feabhas a chur ar rochtain, ar shábháilteacht ó dhóiteán nó ar éifeachtúlacht fuinnimh i Saoráidí Pobail.
  • Tacaíocht do Thionscnaimh de chuid Chomórtas na mBailte Slachtmhara agus do Thionscadail abhaineann le Taitneamhacht Phobail
  • Tacaíocht do Ghníomhaíochtaí Cultúir agus Ealaíon a bhíonn ar bun ag Eagraíochtaí Gairmiúla agus Deonacha Ealaíon faoin Acht Ealaíon 2003
  • Gníomhaíochtaí, Seirbhísí nó Trealamh Pobail a chuireann uilechuimsitheacht shóisialta chun cinn.
  • Tacaíocht do Ghníomhaíochtaí Oidhreachta de chuid Scoileanna agus de chuid Eagraíochtaí Oidhreachta, Oidhreachta Cultúir agus Pobail
  • Tacaíocht do thionscnaimh/ghníomhaíochtaí de chuid Scoileanna agus Eagraíochtaí Pobail agus Deonacha chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn nó a mhéadú

Is féidir an fhoirm iarratais agus tuilleadh mionsonraí faoi scéimeanna 1 agus 2 thuas a fháil ar láithreán gréasáin na Comhairle ag http://www.galway.ie/ga/seirbhisi/pobalfiontar/tacaiocht/ agus tá siad ar fáil freisin trí theachtaireacht ríomhphoist a chur chuig [email protected] nó trí ghlaoch teileafóin a chur ar 091 – 509521

Ní mór foirmeacha iarratais do na scéimeanna thuas ar fad, agus iad comhlánaithe go hiomlán, a chur ar ais le go sroichfidh siad an seoladh seo a leanas tráth nach déanaí ná 4p.m., Déardaoin, an 1 Márta 2018: An tAonad Forbartha Pobail, Fiontair agus Eacnamaíochta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh, nó le ríomhphost tríd an bhfoirm  iarratais a úsáid (comhad nach mó a mhéid ná 3mb agus PDF amháin) chuig [email protected]

02/01/2018
03/01/2018
X