Sparántachtaí d’Ealaíontóirí Aonair & Cónaitheacht Tyrone Guthrie 2018

Tá iarratais á lorg ag an Oifig Ealaíon i gcomhair Sparántachtaí Ealaíontóra agus Chónaitheacht Tyrone Guthrie 2018. Soláthraíonn na cistí seo maoiniúchán d’ealaíontóirí aonair.
Cuirfidh Comhairle Contae na Gaillimhe sparánachtaí ar fáil d’ealaíontóirí aonair a chleachtann in aon cheann de na disciplíní ealaíne (scannáin, litríocht, ceol, amharcealaíona etc).

Is féidir foirmeacha iarratais do scéim 3 a fháil ar láithreán gréasáin na Comhairle ag http://www.galway.ie/ga/seirbhisi/oifigealaine/maoiniu nó trí theachtaireacht ríomhphoist a chur chuig: [email protected] nó trí ghlaoch teileafóin a chur ar 091 – 509584.

Déanfar seimineáir eolais/ceardlanna do dhaoine ar mhaith leo iarratas a dhéanamh ar na cláir mhaoiniúcháin sin a sheoladh ar na dátaí seo a leanas agus sna hionaid seo a leanas:

  • Dé Luain, an 5 Feabhra 2.30pm to 8pm – Óstán Bhaile Locha Riach, Baile Locha Riach, Co na Gaillimhe
  • Déardaoin, an 8 Feabhra2.30 pm to 8pm – Óstán Chósta Chonamara, na Forbacha, Co na Gaillimhe

Déanfar cur i láthair na scéimeanna a thabhairt roinnt babhtaí le linn na seimineár/na gceardlann, chun deis a thabhairt do dhaoine a bheas i láthair labhairt faoina dtionscadal le ball don fhoireann

Ní mór foirmeacha iarratais do na scéimeanna thuas ar fad, agus iad comhlánaithe go hiomlán, a chur ar ais le go sroichfidh siad an seoladh seo a leanas tráth nach déanaí ná 4p.m., Déardaoin, an 1 Márta 2018: An tAonad Forbartha Pobail, Fiontair agus Eacnamaíochta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh, nó le ríomhphost tríd an bhfoirm  iarratais a úsáid (comhad nach mó a mhéid ná 3mb agus PDF amháin) chuig [email protected]

02/01/2018
03/01/2018
X