Comhchoiste Póilíneachta

Cad é an Comhchoiste Póilíneachta?
Is é cuspóir an Chomhchoiste Póilíneachta fóram a chur ar fáil ina bhfuil cúrsaí

Is féidir plé a dhéanamh ar phóilíneacht i nGaillimh. Soláthraíonn Comhchoistí Póilíneachta (JPCanna) fóram tiomnaithe chun tacú le comhairliúchán, comhoibriú agus sineirgíocht maidir le póilíneacht agus saincheisteanna coireachta idir An Garda Síochána, oifigigh údaráis áitiúil, ionadaithe tofa agus na hearnálacha pobail agus deonacha. Feidhmíonn CCP i ngach ceann de na ceantair Cathrach, Cathrach agus Contae agus Comhairle Contae.

Feidhmíonn CCPanna faoi threoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Cheap Coimisinéir an Gharda ionadaithe Gardaí do gach ceann de na CCP de réir na dtreoirlínte.

Ag eascairt as próiseas athbhreithnithe fadréimseach a thosaigh in 2012 agus ag cur san áireamh bunú socruithe nua rialtais áitiúil, d’eisigh an tAire treoirlínte athbhreithnithe maidir le feidhmiú CCP i mí Lúnasa 2014.

Cuireann na treoirlínte seo béim ar an ngá atá le cur chuige comhoibritheach idir na páirtithe leasmhara go léir chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna áitiúla. Cuireann siad béim freisin ar an ngá atá le cumarsáid fheabhsaithe idir CCPanna, a bhfuil ról comhordaithe straitéiseach acu, agus an raon iomlán fóram áitiúil agus pobalbhunaithe ar féidir leo cur le feabhsú sábháilteachta pobail agus tacú le freagraí póilíneachta éifeachtacha.

Baill den Chomh-Fhochoiste Póilíneachta Lárnach Ceantair

Ar na baill de do Chomh-Fhochoiste Póilíneachta tá:

 • Comhairle Chontae na Gaillimhe
 • Comhaltaí sinsearacha den Gharda Síochána
 • Comhairleoirí
 • Do chomhaltaí tofa de Oireachtas na hÉireann (Teachtaí Dála agus Seanadóirí)
 • Ionadaithe pobail áitiúla

De ghnáth bíonn cruinnithe ar siúl 4 huaire sa bhliain

Ainmnigh
Treoirlínte do ghrúpaí le linn dóibh ainmnithe a roghnú lena dtoghadh
I ngach cás, táimid ag iarraidh éagsúlacht a bhaint amach, i dtaca le hionadaithe de, a mhéid a bhaineann le hinscne, le geografaíocht agus le taithí.  Cuirimid fáilte ar leith roimh ainmniúcháin ó ghrúpaí a mbíodh gannionadaíocht acu roimhe seo.

 • An bhfuil taithí ag an duine ar an ábhar áirithe ar taithí fóinteach don choiste é (i.e. Líonra a bhainistiú don SPC i réimsí na Rúnaíochta, na mBóithre, na Pleanála etc )?
 • An bhfuil taithí agus eolas ag an duine ar shaincheisteanna a bhaineann le grúpaí ina n-earnáil i.e. an Comhshaol, Uilechuimsitheacht Shóisialta, cúrsaí Pobail agus Deonacha etc?
 • An féidir leis an duine páirt éifeachtach a ghlacadh ar choistí etc?
 • An bhfuil an duine toilteanach ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na ngrúpaí go léir a thoghann iad, seachas ionadaíocht thar ceann a t(h)uairimí féin?
 • An bhfuil an duine toilteanach teagmháil a dhéanamh go rialta le gach comhalta leasmhar den PPN chun saincheisteanna iomchuí a phlé.
 • An bhfuil an t-am ag an duine chun ullmhúchán a dhéanamh le haghaidh cruinnithe (ar minic léamh doiciméad mór a bheith i gceist leis sin) agus aiseolas a thabhairt do na grúpaí a thogh é/í?

De bhreis ar an méid sin thuas, ní mór na coinníollacha ginearálta seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Ní féidir ionadaithe tofa de chuid Údarás Áitiúil a ainmniú tríd an bpróiseas seo.
 • Má chineann aon duine a ainmnítear tríd an bpróiseas seo ar pháirt a ghlacadh sa pholaitíocht thoghchánach ní mór dó/di éirí as a ról ionadaíochta PPN láithreach agus déanfaidh an t-aonad ainmnithe PPN (Coláiste Toghcháin/Nasc-Ghrúpa) ionadaí eile a roghnú.
 • Ní ceart aon duine a bhí ina (h)ionadaí tofa ag aon leibhéal Rialtais (rialtas áitiúil nó rialtas náisiúnta) a roghnú chun ionadaíocht a dhéanamh thar ceann PPN, in aon ról ionadaíochta, go dtí go mbeidh bliain amháin caite ón tráth ar tháinig deireadh lena t(h)éarma oifige.
 • Beifear ag súil go ndearbhóidh ionadaithe coimhlintí leasa a d’fhéadfadh a bheith ann. Má thagann coimhlint shuntasach chun cinn i gcás fostaithe nó gairmithe, ní féidir iad a ainmniú.
 • Maidir le grúpaí a bhfuil cearta ionadaíochta acu cheana féin ar choiste áirithe, ní féidir iad a ainmniú don choiste sin (e.g. ní féidir le heagraíochtaí feirmeoireachta ainmniúchán a dhéanamh do choiste a bhfuil ionadaí feirmeoireachta aige cheana féin).

 Go sonrach, is é atá i ról an ionadaí ná:

 • Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann an PPN/Ceantar Bardasach agus a bheith cuntasach do chomhaltas an PPN. Ní dhéanann siad ionadaíocht thar ceann a n-eagraíochta féin.
 • Cuireann siad saincheisteanna ábhartha chun cinn, is é sin, saincheisteanna atá molta ag an gcomhlacht a roghnaigh iad don réimse déanta beartais, agus rannchuidiú a dhéanamh i ndáil le hobair an choiste ar comhalta de iad.
 • Aiseolas a thabhairt don PPN faoi thorthaí na gcruinnithe beartais agus faoi na saincheisteanna a ardaítear.

Is féidir aon cheisteanna nó aon iarrataí ar shoiléiriú a sheoladh chuig dfeeney@galwaycoco.ie nó is féidir glaoch teileafóin a dhéanamh ina leith ar 091-509579/509575.

X