Choiste Beartais Straitéisigh atá ag Comhairle Chontae na Gaillimhe

Tá ainmniúcháin á lorg ag PPN Chontae na Gaillimhe do shuíocháin ar na 5 Choiste Beartais Straitéisigh atá ag Comhairle Chontae na Gaillimhe
Coistí um Beartas Straitéiseach (SPC) (9 suíochán)
Déantar comhaltaí tofa (comhairleoirí) agus daoine atá ag obair le comhlachtaí sóisialta, eacnamaíochta, cultúir agus comhshaoil a tharraingt le chéile ar SPC-anna chun forbairt agus athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais a bhaineann le seirbhísí de chuid na comhairle.  Ullmhaíonn SPC-anna an réamhobair le haghaidh beartas a ndéanann an t-údarás cinneadh maidir leo ina dhiaidh sin, lena n-áirítear cinntí ar leibhéal ceantair bhardasaigh, de réir mar is cuí.
SPC Tithíochta, Corparáide agus Áineasa
Measúnú ar riachtanais tithíochta; bainistiú agus soláthar tithíochta údaráis áitiúil; soláthar tithíochta deonaí a éascú; cúnamh do dhaoine a chuireann a dtithíocht féin ar fáil nó do dhaoine chun a dtithe a fheabhsú; cóiríocht don lucht siúil a sholáthar; caighdeáin áirithe tithíochta agus rialuithe i ndáil le tithíocht phríobháideach ar cíos a fhorfheidhmiú agus bearta uilechuimsitheachta sóisialta a chur chun cinn.  Linnte snámha; leabharlanna; páirceanna; spásanna oscailte; áineas, súgradh agus spórt; gníomhaíochtaí ealaíne; músaeim; caomhnú agus feabhsú taitneamhachtaí; tionscnaimh phobail.
Ainmnigh
SPC Bóithre, Iompair agus Mara
Cothabháil agus feabhsú bóithre chun freastal ar riachtanais eacnamaíochta agus sóisialta; soilsiúchán poiblí; bainistiú tráchta; oideachas sábháilteachta; agus, chomh maith leis sin, chun freastal ar riachtanais Mara agus Cósta.
Ainmnigh
SPC Pleanála agus Pobail
Pleanáil forbartha fisiciúla lena n-áirítear Pleananna Forbartha Contae, Pleananna Oidhreachta Contae, Measúnacht ar Shaintréithe Tírdhreacha an Chontae, Straitéis Miondíola an Chontae; rialú ar fhorbairt agus ar fhoirgníocht nua; forbairt tionscail, tráchtála agus pobail a chur chun cinn; tacaíocht d’fhiontraíocht; tacú le tionscadail comhpháirtíochta/comhthionscadail; agus tacú le gnéithe eacnamaíochta den Phlean maidir le hEacnamaíocht Áitiúil agus Pobail Áitiúla.
Ainmnigh
SPC Comhshaoil, Seirbhísí Uisce, Seirbhísí Dóiteáin & Éigeandála
Bainistiú dramhaíola a phleanáil, dramhaíl a dhiúscairt agus athchúrsáil a dhéanamh; reiligí; cosaint shibhialta; sábháilteacht déanmhas agus áiteanna; cosaint ar dhóiteán; deireadh a chur le láithreáin thréigthe; rialú ar thruailliú; tionscnamh feasachta poiblí agus tionscnaimh phobal-bhunaithe. Scéimeanna ardchaighdeáin soláthair uisce séarachais a chur ar fáil agus a chothabháil chun freastal ar riachtanais eacnamaíochta agus sóisialta, ar bhonn comhaontaithe leibhéil seirbhíse le hUisce Éireann; cúnamh i gcomhair soláthar uisce phíobaithe agus/nó saoráidí séarachais a chur ar fáil.
SPC Forbartha Eacnamaíochta agus Fiontraíochta
Na gnéithe eacnamaíochta den Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) a ullmhú, na gnéithe eacnamaíochta den LECP a chur i bhfeidhm agus a athbhreithniú, agus formhaoirseacht ag na comhaltaí tofa ar oibriú na hOifige Fiontraíochta Áitiúla (LEO).
Treoirlínte do ghrúpaí le linn dóibh ainmnithe a roghnú lena dtoghadh
I ngach cás, táimid ag iarraidh éagsúlacht a bhaint amach, i dtaca le hionadaithe de, a mhéid a bhaineann le hinscne, le geografaíocht agus le taithí.  Cuirimid fáilte ar leith roimh ainmniúcháin ó ghrúpaí a mbíodh gannionadaíocht acu roimhe seo.

 • An bhfuil taithí ag an duine ar an ábhar áirithe ar taithí fóinteach don choiste é (i.e. Líonra a bhainistiú don SPC i réimsí na Rúnaíochta, na mBóithre, na Pleanála etc )?
 • An bhfuil taithí agus eolas ag an duine ar shaincheisteanna a bhaineann le grúpaí ina n-earnáil i.e. an Comhshaol, Uilechuimsitheacht Shóisialta, cúrsaí Pobail agus Deonacha etc?
 • An féidir leis an duine páirt éifeachtach a ghlacadh ar choistí etc?
 • An bhfuil an duine toilteanach ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na ngrúpaí go léir a thoghann iad, seachas ionadaíocht thar ceann a t(h)uairimí féin?
 • An bhfuil an duine toilteanach teagmháil a dhéanamh go rialta le gach comhalta leasmhar den PPN chun saincheisteanna iomchuí a phlé.
 • An bhfuil an t-am ag an duine chun ullmhúchán a dhéanamh le haghaidh cruinnithe (ar minic léamh doiciméad mór a bheith i gceist leis sin) agus aiseolas a thabhairt do na grúpaí a thogh é/í?

De bhreis ar an méid sin thuas, ní mór na coinníollacha ginearálta seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Ní féidir ionadaithe tofa de chuid Údarás Áitiúil a ainmniú tríd an bpróiseas seo.
 • Má chineann aon duine a ainmnítear tríd an bpróiseas seo ar pháirt a ghlacadh sa pholaitíocht thoghchánach ní mór dó/di éirí as a ról ionadaíochta PPN láithreach agus déanfaidh an t-aonad ainmnithe PPN (Coláiste Toghcháin/Nasc-Ghrúpa) ionadaí eile a roghnú.
 • Ní ceart aon duine a bhí ina (h)ionadaí tofa ag aon leibhéal Rialtais (rialtas áitiúil nó rialtas náisiúnta) a roghnú chun ionadaíocht a dhéanamh thar ceann PPN, in aon ról ionadaíochta, go dtí go mbeidh bliain amháin caite ón tráth ar tháinig deireadh lena t(h)éarma oifige.
 • Beifear ag súil go ndearbhóidh ionadaithe coimhlintí leasa a d’fhéadfadh a bheith ann. Má thagann coimhlint shuntasach chun cinn i gcás fostaithe nó gairmithe, ní féidir iad a ainmniú.
 • Maidir le grúpaí a bhfuil cearta ionadaíochta acu cheana féin ar choiste áirithe, ní féidir iad a ainmniú don choiste sin (e.g. ní féidir le heagraíochtaí feirmeoireachta ainmniúchán a dhéanamh do choiste a bhfuil ionadaí feirmeoireachta aige cheana féin).

Go sonrach, is é atá i ról an ionadaí ná:

 • Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann an PPN/Ceantar Bardasach agus a bheith cuntasach do chomhaltas an PPN. Ní dhéanann siad ionadaíocht thar ceann a n-eagraíochta féin.
 • Cuireann siad saincheisteanna ábhartha chun cinn, is é sin, saincheisteanna atá molta ag an gcomhlacht a roghnaigh iad don réimse déanta beartais, agus rannchuidiú a dhéanamh i ndáil le hobair an choiste ar comhalta de iad.
 • Aiseolas a thabhairt don PPN faoi thorthaí na gcruinnithe beartais agus faoi na saincheisteanna a ardaítear.

Is féidir aon cheisteanna a sheoladh chuig dfeeney@galwaycoco.ie nó is féidir glaoch teileafóin a dhéanamh ina leith ar 087 9455722 .

X