Archive for January 2018

27 04,2020

Scéalta-Ó-Thaobh-An-Uisce

22 04,2020

Ciste Éigeandála COVID-19 Chomhairle Chontae na Gaillimhe

  Clár deontais is ea an Ciste Éigeandála COVID-19 chun maoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí a bhfuil baint dhíreach acu le freagra an phobail maidir le paindéim COVID-19.   Mar gheall go bhfuil obair a bhaineann le Covid-19 de dhíth ar bhonn láithreach tá an Chomhairle ag tabhairt cuireadh do Ghrúpaí atá cláraithe…
Read More »

17 04,2020

260 glaoch curtha ar Uimhir Saorghlao Chontae na Gaillimhe atá i bhFeidhm do Dhaoine Leochaileacha sa Phobal maidir le Cúnamh mar Fhreagra ar Ghlao an Phobail COVID-19

14/4/20   Aitheantas tugtha ag Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae na Gaillimhe Kevin Kelly do fhreagra suntasach an Stáit, Forbairt Áitiúil, Grúpaí Pobail agus Deonacha agus Eagraíochtaí Spóirt fud fad na tíre i ndáil le Tacaíochtaí Áitiúla a shlógadh mar chuid d’iarrachtaí Ghlao Náisiúnta an Phobail Náisiúnta mar fhreagra ar COVID-19. “Tá grúpaí pobail agus deontais áitiúla,…
Read More »

12 04,2020

Galway BEO Project

Galway Beo project   Tá an oidhreacht le brath I ngach uile áit, sna seanfhoirgnimh agus reiligí, ar na sráideanna agus bóithríní faoin tuath, in aibhneacha agus le cósta, sna fálta sceach agus gairdíní atá thimpeall orainn agus leis na scéalta agus amhráin atá againn.   Seol grianghraf, líníocht, dán nó scéal chugainn chun cuidiú…
Read More »

04 04,2020

Fóram Freagartha Pobail COVID-19 Chomhairle Chontae na Gaillimhe

  Glacfaidh deasc chabhrach glaonna ó dhaoine leochaileacha sa phobal a bhfuil riachtanais acu le linn na géarchéime. Féadfaidh daoine leochaileacha sa phobal nó daoine atá ina gcónaí leo féin a dteastaíonn uathu teacht ar earraí grósaera, cógas nó breosla, glaoch ar an Uimhir Saorghlao faoi Rún seo agus gheobhaidh an fhoireann cúnamh duit i…
Read More »

31 03,2020

Comhairle Chontae na Gaillimhe i mbun comhordú ar eagraíochtaí chun cuidiú le saoránaigh le linn Covid-19

Líne chabhrach don phobal le fáil ag an uimhir 091-509390 9.00am-6.00pm 1800 92 88 94 an uimhir saorghlao    Ar spreagadh ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy déanfar Fóram Freagartha Pobail Covid-19 a bhunú i ngach contae arna chomhordú ag gach Údarás Áitiúil i ngach cás.   Déanfar líne chabhrach tacaíochta tiomanta…
Read More »

18 03,2020

ALONE launch a COVID-19 support line for older people

ALONE, the organisation that supports older people, has announced the launch of a national support line and additional supports for older people who have concerns or are facing difficulties relating to the outbreak of COVID-19 (Coronavirus) in Ireland.   As a member organisation of the National Public Health Emergency COVID-19 Subgroup for Vulnerable People, ALONE…
Read More »

12 03,2020

Polasaí Oileánda – Plépháipéar

  Tá plépháipéar foilsithe ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin a dhíríonn ar Polasaí Oileánda.   Is féidir an páipéar sin a léamh agus a íoslódáil anseo. Is féidir cóip chrua den páipéar sin a iarraidh ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (tá na sonraí teagmhála thíos). Glacfar le aighneachtaí maidir leis…
Read More »

05 03,2020

Community Smoke Alarm Scheme

  On average 50 people die in fires each year in Ireland. Most of these can be prevented by a smoke alarm.   Do you know someone in your community who doesn’t have a smoke alarm?   Register them now for a FREE smoke alarm *     Contact: Rita Cunnane, Unit 7, Clonberne Enterprise…
Read More »

03 03,2020

Scéim na nImeachtaí Óige 2020/2021

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’imeachtaí Óige (ara laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:   a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí; nach imeachtaí cónaithe iad; a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2020 agus an 03 Iúil 2021; nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.   Is le hairgead mpoiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú. Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge. Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht Rialtais.   Cáipéisí: Treoirlínte Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21 Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21   Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leisan iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos; Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas Is gá cóip chrua shínithe a chur isteach chuig Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta.

03 03,2020

Scéim Deontas Cholmcille 2020

    Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann  agus Gaeilge na hAlban agus na hÉireann a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2020:   Babhta 1 Spriocdháta Dé Luain 23 Márta 2020 Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020 Uasteorainn €12,000/£10,800   Babhta 2 Spriocdháta Dé Luain 12 Deireadh Fómhair 2020 Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020/2021 Uasteorainn €12,000/£10,800 Is féidir iarratas a dhéanamh ar suas le 80% de chostais uile an tionscadail. Tá an scéim oscailte d’eagraíocht ar bith atá i riocht an caidreamh a chur chun cinn, agus a bhfuil an cháipéisíocht chuí acu. Tuilleadh Eolais Treoir…
Read More »

02 03,2020

Comhairle Chontae na Gaillimhe: ÉIRE ILDÁNACH 2020

4.00 p.m. Dé Déardaoin an 26 Márta 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais   Tá an tréimhse inar féidir iarratas a dhéanamh ar ár Sparánachtaí Éire Ildánach 2020 anois oscailte. Tá foirm Léirithe Spéise chomhlánaithe le cur ar aghaidh ar ríomhphost chuigcreativeireland@galwaycoco.iei gceist leis an bpróiseas iarratais nó is féidir an fhoirm a phriontáil…
Read More »

24 04,2019

Gradaim Phobail an Chathaoirligh 2019

14 11,2018

Tugtar cuireadh duit a bheith i láthair ag Cruinniú Iomlánach PPN Chontae na Gaillimhe

Labhair le gníomhaireachtaí & grúpaí eile pobail agus roinn do chuid smaointe. Cas le d’Ionadaithe PPN a bhíonn ag obair ar do shon agus pléigh saincheisteanna a bhaineann le do phobal. Faigh amach faoin PPN agus an méid a chuireann sé ar fáil do ghrúpaí pobail. Dáta:        Dé Céadaoin an 28 Samhain 2018 Am:…
Read More »

10 04,2018

Gradaim Phobail an Chathaoirligh 2018

10 04,2018

Maoiniú Chlár Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe 2018.

Tá ana áthas ar Comhphartíocht Spóirt na Gaillimhe (CSG) a chuid schéim Moainiu Chlár a fhógair. Ta an maoiniú seo, curtha ar fáil dúinn ag SPOIRT EIREANN, ceaptha chun leibhéil rannphairtiocht í spóirt agus gníomhachtaí fisiciúl a mheadú, lé béim ar leith ar daoine atá neamhghníomhach faoi lathair nó nach bfhuil an deis acu a…
Read More »

09 04,2018

BAILIÚCHÁIN SOGHLUAISTE WEEE (ÁBHAR LEICTREACH AGUS LEICTREONACH)

06 02,2018

Community Supports Schemes 2018

Click here to download our Community Support Scheme Presentation 2018   Funding Scheme Allocation to County Galway  in 2017 Comment Towns and Villages Renewal Programme €1,004,231 €15 million national allocation in 2018. No details on scheme yet Recast RAPID programme €64,500 (set figure per county) Similar national allocation in 2018 but no details on 2018…
Read More »

01 02,2018

Clinicí ar Sceimeanna Maoinithe

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha agus ó Ealaíontóirí aonair ar thacaíocht trí na scéimeanna seo a leanas Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta Pobalbhunaithe 2018 Scéim Tacaíochta do Thaitneamhachtaí agus do Sheirbhísí Pobalbhunaithe 2018 Sparántachtaí d’Ealaíontóirí Aonair & Cónaitheacht Tyrone Guthrie 2018 Féach ar an bhFógra (PDF)  Scéimeanna Tacaíochta Pobail 2018 Foirm Iarratais (Doc) Scéimeanna…
Read More »

31 01,2018

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí – clinicí ar scéimeanna maoinithe agus seisiúin eolais

Is é Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chontae na Gaillimhe (PPN) fós an ceangal is mó atá ag eagraíochtaí Pobail & Deonacha, eagraíochtaí Comhshaoil agus Ionchuimsithe Shóisialta i nGaillimh le hidirghníomhú le Comhairle Chontae na Gaillimhe agus a bheith rannpháirteach ar choistí déanta beartas na Comhairle. Gheobhaidh grúpaí pobail a chláróidh gach cineál eolais maidir le gníomhaíocht…
Read More »

X