Category: News

Rannpháirtíocht na mBan agus Éagsúlacht sa Rialtas Áitiúil a Mhéadú

Clár atá le seachadadh ag Cácas Ban Chontae agus Chathair na Gaillimhe chun béim a leagan ar an ngá atá le comhionannas inscne agus le héagsúlacht níos mó sa rialtas áitiúil.   Seachadfaidh Cácas Ban Chontae agus Chathair na Gaillimhe clár in Óstán an Shearwater i mBéal Átha na Sluaighe ag deireadh mhí Feabhra, chun…
Read More »

Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024-2029 Comhairle Chontae na Gaillimhe

Dáta: 10 Samhain 2023 Aithníodh an tAthrú Aeráide mar an dúshlán domhanda is práinní dár linne. Tá sé de dhualgas níos mó ar rialtais náisiúnta agus áitiúla gníomhaíocht uaillmhianach a dhéanamh chun astaíochtaí gás ceaptha teasa is cúis leis an athrú aeráide (maolú) a laghdú agus athléimneacht i leith tionchair agus rioscaí an athraithe aeráide…
Read More »

Obair na nGrúpaí Pobail aitheanta ag Gradaim an Chathaoirligh 2023

Reáchtáladh Gradaim an Chathaoirligh 2023 mar aon le Ball an Chathaoirligh Dé Sathairn 27 Bealtaine. D’eagraigh Comhairle Chontae na Gaillimhe na Gradaim i gcomhpháirt le Líonra Rannpháirtíochta Phoiblí Chontae na Gaillimhe. Rinne an Cathaoirleach Clr. Michael Maher agus an reachtaire don tráthnóna, Bernadette Prendergast ó Galway Bay FM, na Gradaim a óstáil agus cuireadh fáilte…
Read More »

Seolann an Rialtas Ciste Nua €3m um Ghníomhú Cruthaitheach ar son na hAeráide

Dé hAoine, an 25 Samhain 2022 Sheol an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, agus an tAire Comhshaoil, Aeráide, Cumarsáide agus Iompair, Eamon Ryan, ciste €3 mhilliún inniu chun tacú le tionscadail chruthaitheacha shamhlaíocha a chothaíonn feasacht ar athrú aeráide agus a thugann cumhacht do shaoránaigh athruithe fiúntacha iompraíochta a dhéanamh.…
Read More »

Leabhrán eolais PPN as Gaeilge

Tá ár leabhrán eolais ar fáil i nGaeilge anois, is féidir leat é a íoslódáil thíos. Má tá cóip chrua uait seol ríomhphost le do thoil chuig [email protected] Leabhrán PPN (as Gaeilge)

Lá Stairiúil agus Céad Chruinniú an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge tionólta inniu

Lá Stairiúil agus Céad Chruinniú an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge tionólta inniu Bhuail Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers T.D., le comhaltaí an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge inniu, an 25 Iúil 2022, nuair a tháinig siad le chéile den chéad uair i bhfoirgneamh Fhoras na Gaeilge…
Read More »

Ciste Séadchomharthaí Pobail 2022

Iarratais le bheith istigh faoin 8 Feabhra 2022 Fáilteoidh Comhairle Chontae na Gaillimhe i gcomhar le Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roimh iarratais ar Chiste Séadchomharthaí Pobail 2022. Cuirtear maoiniú ar fáil leis an scéim deontais chun séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú, a chothabháil, a chosaint agus slacht a chur…
Read More »

Plean Fuinnimh (EMP) do Chontae na Gaillimhe

Abair do chuid maidir le dréachtú an chéad Mháistirphlean Fuinnimh do Chontae na Gaillimhe Tá Máistirphlean Fuinnimh do Chontae na Gaillimhe á fhorbairt ag an Líonraí Rannpháirtíochta Pobail (PPN) Chontae na Gaillimhe agus an Grúpa Oibre um Théarnamh Glas (GRWG). Táimid i mbun iarratas ar mhaoiniú don mháistirphlean fuinnimh a réiteach i láthair na huaire…
Read More »

An tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta 2021

  An tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta  2021     Dé hDáeardaoin an 8ú Deireadh Fómhair 2021 ar 5.00 p.m. an spriocdháta    Beidh an tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta ar siúl i gContae na Gaillimhe idir an 18ú agus an 24ú Deireadh Fómhair 2021.  Is é cuspóir na Seachtaine faoi leith seo feasacht agus tuiscint ar chúrsaí cuimsithe…
Read More »

Scéim um Dheontais Chaipitil d’Fhiontair Shóisialta 2021

Dé hAoine an 15ú Deireadh Fómhair 2021 ar 5.00 p.m. an spriocdháta  Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe tríd an gCoiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDC) ag fáiltiú roimh iarratais ó Fhiontair Shóisialta laistigh de limistéar riaracháin Chontae na Gaillimhe, i dtreo an Scéim um Dheontais Chaipitil d’Fhiontair Shóisialta 2021.    ·       Is féidir le Fiontair Shóisialta, mar a…
Read More »