Archive for November 2023

10 11,2023

Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024-2029 Comhairle Chontae na Gaillimhe

Dáta: 10 Samhain 2023 Aithníodh an tAthrú Aeráide mar an dúshlán domhanda is práinní dár linne. Tá sé de dhualgas níos mó ar rialtais náisiúnta agus áitiúla gníomhaíocht uaillmhianach a dhéanamh chun astaíochtaí gás ceaptha teasa is cúis leis an athrú aeráide (maolú) a laghdú agus athléimneacht i leith tionchair agus rioscaí an athraithe aeráide…
Read More »