Category: Nuacht

Straitéis Aoisbhá 2021-2026

Straitéis Aoisbhá 2021-2026 Comhairliúchán Poiblí le Daoine Breacaosta agus a nGrúpaí Ionadaíocha   Tá Comhairle Contae na Gaillimhe ag tabhairt faoi phróiseas comhairliúcháin phoiblí le haghaidh Straitéis Aoisbhá nua agus teastaíonn uathu tuairimí daoine breacaosta agus a ngrúpaí ionadaíocha agus eagraíochtaí i gContae na Gaillimhe a fháil chun tosaíochtaí a shainaithint do na chéad 5…
Read More »

CISTE ÉIGEANDÁLA COVID-19

Dé hAoine an 12ú Feabhra 2021 ar 5.00 p.m. an spriocdháta    Iarann Comhairle Chontae na Gaillimhe, tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) iarratais faoin 2ú babhta de Mhaoiniú Éigeandála COVID-19 ó ghrúpaí / eagraíochtaí pobail laistigh de limistéar Riaracháin Chontae na Gaillimhe.    Cuirfear deontais ar fail do ghrúpaí pobail leis chun cuidiú leo:…
Read More »

Tuarascáil Bhliantúil an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 2019 seolta ag an Aire O’Brien

Preis Ráiteas Ó An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  Foilsithe 19 Samhna 2020 Léirítear sa tuarascáil go bhfuil 15,600 grúpa deonach cláraithe leis an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí in 2019 Sheol an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht i leith Forbairt Pobail agus Carthanachtaí, an tUasal Joe O’Brien TD, inniu (an 19 Samhain 2020) Tuarascáil Bhliantúil 2019…
Read More »

Ciste Éire Shláintiúil Scéim na nDeontas Beag – Meabhairshláinte sa Phobal 2020

4.00 p.m. Dé hAoine an 30 Deireadh Fómhair an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.   Tionscnamh de chuid an Rialtais atá in Éire Shláintiúil atá dírithe ar shláinte agus ar fholláine gach duine atá ag cur fúthu in Éirinn a fheabhsú agus atá á riar ag an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) i ngach ceantar údaráis…
Read More »

Seachtain um Chuimsiú Sóisialta 2020 maoiniú ar fáil

Beidh Seachtain um Ionchuimsiú Sóisialta 2020 Chomhairle Chontae na Gaillimhe ar siúl ón 19 Deireadh Fómhair go dtí an 25 Deireadh Fómhair. Is é is aidhm leis an tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta feasacht agus tuiscint a ardú maidir le hionchuimsiú agus éagsúlacht i gContae na Gaillimhe. Baineann sé le haird a tharraingt ar an obair dhearfach a thugann…
Read More »

Maoiniú ceadaithe ag an Aire Martin do Ghaillimh 2020

Clár Cultúir leasaithe ina mbeidh taispeántais agus imeachtaí beo agus ar líne i gceist   Tacófar le 28 tionscadal agus 350 ealaíontóir     Tá an maoiniú do Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa in Éirinn ceadaithe ag Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, chun go mbeifear ábalta an…
Read More »

€2 mhilliún fógartha ag an Aire Ring faoin gClár Feabhsúcháin Pobail agus iarrann ar phobail a bheith rannpháirteach ann

Cuirtear deontais bheaga ar fáil faoin gClár chun saoráidí i bpobail faoin tuath agus i gcathracha a fheabhsú   D’fhógair Michael Ring TD, an tAire Forbartha, Tuaithe agus Pobail, sonraí inniu maidir leis an gClár Feabhsúcháin Pobail  (CEP) agus thug chun solais na tairbhí a d’fhéadfadh pobail áitiúla a bhaint as an gClár.   Is…
Read More »

Maoiniú d’Fhéilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh fógartha ag an Aire Madigan

Déardaoin an 18 Meitheamh, 2020 ***Íomhánna ar fáil do na meáin ANSEO***   Tá leithroinnt maoinithe €54,700 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu chun tacú le Féilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann in 2020.   Tá an Scéim leagtha amach chun tacú le himeachtaí…
Read More »

Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte 2020 Co. na Gaillimhe

  Léirithe Spéise á Lorg   In 2020, táthar ag déanamh Clár Infheistíochta Forbartha Tuaithe, lena n-áirítear Scéim Athnuachana na mBailte   agus na Sráidbhailte a shaincheapadh chun dul i ngleic leis na dúshláin atá ag teacht chun cinn mar gheall ar COVID-19, lena n-áirítear Beart Luathaithe.   Tá Léirithe Spéise (EOI) á lorg ag Comhairle…
Read More »

Fáilte curtha ag an Aire Stáit Kyne roimh Campaí Cúla4

12 Meitheamh 2020    D’fháiltigh an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin an Seanadóir Seán Kyne inniu, roimh an bhfógra a rinne TG4 go mbeidh sraith cláir teilifíse Campaí Cúla4 á craoladh ag an stáisiúin 5 lá sa tseachtain ar feadh 5 seachtaine. Beidh an tsraith clár – a bheidh dírithe ar an aos óg, ar…
Read More »

X