Archive for March 2020

31 03,2020

Comhairle Chontae na Gaillimhe i mbun comhordú ar eagraíochtaí chun cuidiú le saoránaigh le linn Covid-19

Líne chabhrach don phobal le fáil ag an uimhir 091-509390 9.00am-6.00pm 1800 92 88 94 an uimhir saorghlao    Ar spreagadh ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy déanfar Fóram Freagartha Pobail Covid-19 a bhunú i ngach contae arna chomhordú ag gach Údarás Áitiúil i ngach cás.   Déanfar líne chabhrach tacaíochta tiomanta…
Read More »

18 03,2020

ALONE launch a COVID-19 support line for older people

ALONE, the organisation that supports older people, has announced the launch of a national support line and additional supports for older people who have concerns or are facing difficulties relating to the outbreak of COVID-19 (Coronavirus) in Ireland.   As a member organisation of the National Public Health Emergency COVID-19 Subgroup for Vulnerable People, ALONE…
Read More »

12 03,2020

Polasaí Oileánda – Plépháipéar

  Tá plépháipéar foilsithe ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin a dhíríonn ar Polasaí Oileánda.   Is féidir an páipéar sin a léamh agus a íoslódáil anseo. Is féidir cóip chrua den páipéar sin a iarraidh ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (tá na sonraí teagmhála thíos). Glacfar le aighneachtaí maidir leis…
Read More »

05 03,2020

Community Smoke Alarm Scheme

  On average 50 people die in fires each year in Ireland. Most of these can be prevented by a smoke alarm.   Do you know someone in your community who doesn’t have a smoke alarm?   Register them now for a FREE smoke alarm *     Contact: Email: [email protected]   *Name, address and…
Read More »

03 03,2020

Scéim na nImeachtaí Óige 2020/2021

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’imeachtaí Óige (ara laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:   a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí; nach imeachtaí cónaithe iad; a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2020 agus an 03 Iúil 2021; nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.   Is le hairgead mpoiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú. Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge. Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht Rialtais.   Cáipéisí: Treoirlínte Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21 Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21   Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leisan iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos; Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas Is gá cóip chrua shínithe a chur isteach chuig Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta.

03 03,2020

Scéim Deontas Cholmcille 2020

    Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann  agus Gaeilge na hAlban agus na hÉireann a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2020:   Babhta 1 Spriocdháta Dé Luain 23 Márta 2020 Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020 Uasteorainn €12,000/£10,800   Babhta 2 Spriocdháta Dé Luain 12 Deireadh Fómhair 2020 Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020/2021 Uasteorainn €12,000/£10,800 Is féidir iarratas a dhéanamh ar suas le 80% de chostais uile an tionscadail. Tá an scéim oscailte d’eagraíocht ar bith atá i riocht an caidreamh a chur chun cinn, agus a bhfuil an cháipéisíocht chuí acu. Tuilleadh Eolais Treoir…
Read More »

02 03,2020

Comhairle Chontae na Gaillimhe: ÉIRE ILDÁNACH 2020

4.00 p.m. Dé Déardaoin an 26 Márta 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais   Tá an tréimhse inar féidir iarratas a dhéanamh ar ár Sparánachtaí Éire Ildánach 2020 anois oscailte. Tá foirm Léirithe Spéise chomhlánaithe le cur ar aghaidh ar ríomhphost [email protected] gceist leis an bpróiseas iarratais nó is féidir an fhoirm a phriontáil…
Read More »