SCÉIMEANNA TACAÍOCHTA POBAIL 2021

Tá iarratais ar mhaoiniú á lorg ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha “neamhbhrabúis” i dtreo ghníomhaíochtaí agus imeachtaí a bheidh chun leasa phobail áitiúla ar fud an chontae agus a thacóidh le forbairt inbhuanaithe eacnamaíochta, phobail agus chultúir.

 Teoirlínte Sceimeanna Tacaiochta Pobail 2021 GA

 

Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta:

·       Féilte agus Imeachtaí Rannpháirtíochta: is éard is aidhm leis an gcatagóir seo tacú le heagraíochtaí pobail neamhbhrabúis agus dheonacha raon éagsúil féilte agus imeachtaí rannpháirtíochta ardchaighdeáin, nuálacha agus uaillmhianacha a chur ar fáil a bheidh chun leasa sóisialta, cultúir, turasóireachta agus eacnamaíochta an chontae.

·       Tionscnaimh Forbhartha Eacnamaíochta: is éard is aidhm leis an gcatagóir seo tacú le Grúpaí neamhbhrabúis agus le Grúpaí agus Gnónna Ionadaíochta/Comhlachais Thráchtála atá i mbun thionscnaimh áitiúla chun deiseanna gnó nó oibríochtaí nua a chruthú chun cur leis an eispéireas cuairteora agus miondíola.

CSS – Foirm Iarratais Forbairt Eacnamaiochta GA

 

Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Pobail:

·       Saoráidí Pobail: is éard is aidhm leis an gcatagóir seo tacú nuachóiriú, athfheistiú nó uasghrádú saoráidí pobail, lena n-áirítear oiriúnú saoráidí pobail i gcomhair Rochtana Uilechoitinne, feabhsuithe sábháilteachta ó dhóiteán nó bearta éifeachtúlachta fuinnimh.

·       Taitneamhachtaí Pobail agus Thionscnaimh de chuid Chomórtas na mBailte Slachtmharais é aidhm na catagóire seo barr feabhais a chur ar an gcuma atá ar limistéir chonláiste faoin spéir agus spásanna poiblí trí oibreacha agus tionscadail forbartha.

·       Bearta Uilechuimsitheachta Sóisialta agus Sábháilteacht Phobail: is é an cuspóir atá leis an gcatagóir seo ná tacaíocht mhaoinithe ar scála beag a chur ar fáil do ghrúpaí deonacha agus pobail chun díriú ar ghníomhaíochtaí nó seirbhísí a chabhraíonn le grúpaí atá eisiata go sóisialta nó grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste.

CSS – Foirm Iarratais Forbairt Phobail GA

 

Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Chultúir:

·       Deontais faoin Acht Ealaíon: is éard is aidhm leis an gcatagóir seo cúnamh airgeadais a sholáthar do ghrúpaí/eagraíochtaí ealaíon deonacha chun gníomhaíocht nó tionscadal ealaíon (ní féilte) a chur ar bun sa phobal.

·       Deontais Oidhreachta: is éard is aidhm leis an gcatagóir seo tacú le grúpaí/eagraíochtaí pobail agus oidhreachta deonacha  tabhairt faoi ghníomhaíochtaí, imeachtaí agus tionscadail oidhreachta a bheidh chun leasa an phobail.

·       Gníomhaíochtaí chun an Ghaeilge a chur chun cinn: is éard is aidhm leis an gcatagóir seo Grúpaí agus Eagraíochtaí neamhbhrabúis a spreagadh chun gníomhaíochtaí, tionscadail, ceardlanna nó ranganna a eagrú a dhéanfaidh a) an líon daoine a bhfuil Gaeilge acu a mhéadú, b) deiseanna d’úsáid na Gaeilge a chruthú agus c) dearcadh dearfach i leith a húsáide a chothú.

CSS – Foirm Iarratais Forbairt Chultuir GA

 

Ní mór d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe agus cáipéisíocht tacaíochta a chur isteach tráth nach déanaí ná an spriocdháta, 4pm Déardaoin an 25ú Feabhra 2021 ach (a) leagan scanta agus sínithe a sheoladh ar ríomhphost chuig [email protected]  (b) í a sheoladh tríd an bpost chuig Deontais Phobail, an Rannóg Forbartha Pobail, Tuaithe agus Eacnamaíochta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh.

Share This Story, Choose Your Platform!